IMRO Professioneel Vaatwasmiddel 84 20L

60,00

IMRO Professioneel Vaatwasmiddel 84 20L

  • 20L / 25,76 kg

Product
IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 is een hoogwaardig vloeibaar vaatwasmiddel voor professionele vaatwasmachines. Het product verwijdert eiwitten en vetresten van glazen, bestek, porselein en kookgerei. IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 bevat chloorbleekloog, waardoor koffie-, thee en lippenstiftvlekken probleemloos worden verwijderd.

Toepassing
IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 kan met een doseerunit of met de hand gedoseerd worden. Het product is geschikt voor ieder soort alkali-bestendig vaatwerk vaatwerk zoals porselein, kunststof, glas, roestvrijstaal.

Dosering
Volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de vaatwasmachine. Doorgaans wordt een dosering tussen 0,2-0,4% gehanteerd. Bij een hoge waterhardheid dient men de dosering te verhogen.

Beschrijving

IMRO Professioneel Vaatwasmiddel 84 20L

  • 20L / 25,76 kg

Product
IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 is een hoogwaardig vloeibaar vaatwasmiddel voor professionele vaatwasmachines. Het product verwijdert eiwitten en vetresten van glazen, bestek, porselein en kookgerei. IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 bevat chloorbleekloog, waardoor koffie-, thee en lippenstiftvlekken probleemloos worden verwijderd.

Toepassing
IMRO Professioneel vaatwasmiddel 84 kan met een doseerunit of met de hand gedoseerd worden. Het product is geschikt voor ieder soort alkali-bestendig vaatwerk vaatwerk zoals porselein, kunststof, glas, roestvrijstaal.

Dosering
Volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de vaatwasmachine. Doorgaans wordt een dosering tussen 0,2-0,4% gehanteerd. Bij een hoge waterhardheid dient men de dosering te verhogen.


Ingrediënten (EG) 648/2004 bijage VII; 5-15% fosfaten; <5% chloorbleekmiddelen, anionogene oppervlakteactieven stoffen, fosfaten.

Gevaar. Bevat: Potassium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming. Na inslikken: de mond spoelen. Geen braken opwekken. Bij contact met de huis (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.